Kanon for litteratur

Lyrikantologi


“Hvor Ord mangler, hjælper pludselig et Vers...”

Litterær kanondannelse finder sted uophørligt, men på lyrikkens område er dette måske særligt iøjnefaldende. Her har der igennem flere århundreder eksisteret tydelige kanondannelser, opsamlet specielt i Den Danske Salmebog og Højskolesangbogen. Begge disse kanondannelser har været del af en institution, der brugte de sungne digte på særligt integrerede måder. Skønt institutionerne har opdateret og revideret deres kanon, findes der f.eks. i salmebogen digte, som har været i brug i op mod 500 år.

Med andre dele af den lyriske kanon forholder det sig anderledes.

Disse digte er snarere opbevaret i en tradition, der føres fra slægt til slægt af entusiastiske lyriklæsere, yngre lyrikeres viden om ældre forgængere, uddannelsessystemets fastholdelse af en række uundværlige tekster, den stadige og stadigt forandrede antologisering af digtene.

I nogle tilfælde er det én ganske bestemt tekst, der kan kaldes kanonisk, i andre tilfælde er det snarere store lyriske forfatterskaber, der kan betegnes sådan. Af Emil Aarestrup, Sophus Claussen, Frank Jæger, Thorkild Bjørnvig og Per Højholt har vi alligevel måttet nøjes med at vælge ét væsentligt digt.

Kriterierne for det efterfølgende udkast til en lyrisk kanon har været følgende:

Udvalget er i den stillede opgaves ånd indskrænket til 24 tekster.

  • Forfattere, der allerede er repræsenteret i den øvrige kanon, udelades her, skønt der meget vel kan foreligge lyriske hovedværker fra deres hånd (eksempel: Johannes V. Jensen).
  • Hver forfatter er kun repræsenteret med én tekst, skønt deres kanoniske status oftest beror på hele digtsamlinger eller livslange indsatser.
  • De valgte tekster sammenfatter noget essentielt i forfatterskabet.

"Ebbe Skammelsøn", folkevise.

"Germand Gladensvend", folkevise.

"Hver har sin Skæbne" af Thomas Kingo

"Den yndigste Rose er funden" af H.A. Brorson

"Til Siælen. En Ode" af Johs. Ewald

"Indvielsen" af Schack Staffeldt

"Hakon Jarls Død eller Christendommens Indførsel i Norge" af Adam Oehlenschläger

"De levendes Land" af N.F.S. Grundtvig

"Rosa unica" af Chr. Winther

Paa Sneen’ af Emil Aarestrup

"Jeg hører i Natten den vuggende Lyd" af Holger Drachmann

"Ekbátana" af Sophus Claussen

"Aften" af Jeppe Aakjær

"Den danske Sommer" af Thøger Larsen

"Det er Knud, som er død" af Tom Kristensen

"Læren om staten" af Jens August Schade

"det underste land" af Gustaf Munch-Petersen

"Anubis" af Thorkild Bjørnvig

"Regnmaaleren" af Ole Sarvig

"Øjeblik" af Morten Nielsen

"Sidenius i Esbjerg" af Frank Jæger

"Myggesang" af Ivan Malinowski

"Personen på toppen" af Per Højholt

"Violinbyggernes by" af Henrik Nordbrandt.


Teksten er kanonudvalgets begrundelse for valget.